Executive Officers

Sukhvinder (Sukhi) Sandhu

Sukhvinder (Sukhi) Sandhu, Chairman

Joseph (Joe) Rossi

Joseph (Joe) Rossi, Executive Vice Chairman

Nachhatar (Nick) Bhullar

Nachhatar (Nick) Bhullar, Vice Chairman

Rehan Hashmi

Rehan Hashmi, Vice Chairman

Teeto Shirajee

Teeto Shirajee, Vice Chairman

Romy Singh

Romy Singh, Treasurer