Executive Officers

Sukhvinder (Sukhi) Sandhu

Sukhvinder (Sukhi) Sandhu, Chairman

Nachhatar (Nick) Bhullar

Nachhatar (Nick) Bhullar, Executive Vice Chair

Khalid Asad

Khalid Asad, Vice Chair

Michelle Niccoli

Michelle Niccoli, Vice Chair

Teeto Shirajee

Teeto Shirajee, Vice Chair

Rajneesh Singh

Rajneesh Singh, Treasurer