Executive Officers

Sukhvinder (Sukhi) Sandhu

Sukhvinder (Sukhi) Sandhu, Chairman

Nachhatar (Nick) Bhullar

Nachhatar (Nick) Bhullar, Executive Vice Chairman

Teeto Shirajee

Teeto Shirajee, Vice Chairman

Rajneesh Singh

Rajneesh Singh, Treasurer